ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Защитата и поверителността на Вашите данни са изключително важни за нас. Целта на настоящата Политика за поверителност е да Ви информира относно Обработката на Лични данни, които събираме във връзка с извършваната от нас дейност.


Личните данни се Обработват от Афлофарм в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и другите приложими актове във връзка със защитата на личните данни.

1. Кои сме ние:

„Афлофарм България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 205562397, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, район „Триадица“, ж.к. “Южен парк", бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 4, наричано по-долу за краткост “Афлофарм“.

Афлофарм действа в качеството си на администратор на лични данни по отношение на Личните данни на Потребителите на Уебсайта си в съответствие с Приложимото законодателство за защита на личните данни.

2. Определения:

“Администратор” означава Афлофарм.

„Лични данни“ означава означава всяка информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

“Потребител” означава всяко лице, посещаващо уебсайта www.aflofarm.com.bg (без значение дали като клиент или контрагент).

„Приложимо законодателство” означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни, включително не не само: ОРОЗД, Закона за защита на личните данни и други.

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан тук за краткост “ОРОЗД”.

“Специални категории лични данни” означава данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

“Уебсайт” означава уебсайт на следния адрес: www.aflofarm.com.bg.

3. Информация, събирана от Афлофарм:

В зависимост от целта, Вие ни предоставяте и съответно Афлофарм Обработва следните данни:

 • А) Категория “Физическа идентичност“ – име, презиме, фамилия, физически адрес за контакт, e-mail (електронен адрес), (мобилен) телефонен номер, изображения, които сте качили в Уебсайта в качеството на Потребител;
 • Б) Категория “Социална идентичност“ – професия, образование, адрес на осъществяване на дейност (работно място); изразени интереси, предпочитания, мнения, коментари, позиции и други подобни във връзка с дейността ни, в това число за конкретни кампании, промоции или други мероприятия, организирани от нас;
 • В) Категория “Специални категории лични данни” – данни за здравословно състояние, предоставени чрез Формата за докладване на нежелани реакции, като например: продукт, дозировка, промяна в нормалното Ви здравословно състояние, подробности за нежеланата реакция, ефекти, типа лечение и други подобни;
 • Г) Информация за използването на Уебсайта от страна на Потребителя — кога, от кой IP адрес и как Потребителят използва Уебсайта; техническа информация за устройствата, използвани от Потребителя за достъп до Уебсайта, и друга техническа информация; история на покупките; история на прочетените статии (при публикуване на коментар); езикови и други настройки; бисквитки, които може да идентифицират вашия браузър; регистрация на сесии на Потребителя в Уебсайта, включително данни за кликвания върху конкретни елементи, трафик на показалеца на мишката и данни за превъртане на страниците;
 • Д) Други данни – друга информация, която може да ни предоставите доброволно чрез достъп до и/или ползване на Уебсайта, включително приложения, форми за попълване и други, или чрез достъп до и/или ползване на официалните страници ни в социалните мрежи – Linkedin, Facebook, Instagram, и други подобни.

4. Кога Афлофарм събира информация:


Афлофарм събира Лични данни, когато:


 • А). Достъпвате и използвате Уебсайта ни, било чрез онлайн приложения, било чрез специални форми, подавани на Уебсайта, както от Вас, така и от трети страни, които са съобщили свързана с Вас информация, включително, но не само, когато се регистрирате, подавате поръчка, попълвате заявка, попълвате форма за обратна връзка, публикувате отзив, абонирате се за наши издания или въвеждате информация като коментар или по друг начин на нашия Уебсайт.
 • Б). Ни изпращате Лични данни чрез комуникация по електронна поща или чрез пощенска/куриерска услуга на физическия ни адрес.

5. Как Афлофарм използва Вашата информация – за какви цели и на какво правно основание:


Афлофарм използва предоставените от Вас Лични данни по следните начини:


 • А). За регистрация и използване на Уебсайта ни и/или онлайн приложенията – правното основание за Обработка тук е съгласието на Потребителя – чл. 6, ал. 1, буква „а)“ от ОРОЗД;
 • Б). За отговаряне на въпрос, запитване, искане, уведомление и други подобни относно продукти, сътрудничество, дейности на Афлофарм – правното основание за Обработка тук е съгласието на Потребителя – чл. 6, ал. 1, буква „а)“ от ОРОЗД;
 • В). За приемане на уведомление за нежелана реакция – правното основание за Обработка тук е спазване на законовото задължение, което се прилага за Афлофарм – чл. 6, ал. 1, буква „в)“ от ОРОЗД; в определени случаи правното основание за Обработка тук може да бъде и съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия – чл. 9, ал. 2, буква „и)“ от ОРОЗД;
 • Г). За провеждане на процеса по набиране и назначаване на персонал – в съответствие с приложимите законови разпоредби, ако Вие кандидатствате за длъжност по трудов договор и/или граждански договор – правното основание за Обработка тук, в зависимост от етапа на процедурата по кандидастване и назначаване е: съгласието на Потребителя – чл. 6, ал. 1, буква „а)“ от ОРОЗД; съответно Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, буква „б)“ от ОРОЗД; спазване на законовото задължение, което се прилага за Афлофарм – чл. 6, ал. 1, буква „в)“ от ОРОЗД;
 • Д) За разглеждане на жалби – правното основание за Обработка тук е легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, буква „е)“ от ОРОЗД;
 • Е). За сключване и изпълнение на договори, по които Ви сте страна – правното основание за Обработка тук е изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, буква „б)“ от ОРОЗД;
 • Ж). За подобряване на функционирането на Уебсайта ни – правното основание за Обработка тук е съгласието на Потребителя – чл. 6, ал. 1, буква „а)“ от ОРОЗД.

Личните данни, които събираме от Вас, ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на Приложимото законодателство.


Афлофарм не използва процеси на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на ОРОЗД.


Ако Обработването на Лични данни се основава на дадено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за Обработка на Лични данни, като Личните Ви данни ще бъдат изтрити от системите на Афлофарм в срок до един месец от получаване на искането Ви за оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на Обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Предоставянето на съгласие е доброволно, но следва да имате предвид, че то е необходимо и при липса на съгласие от Ваша страна в посочените по-горе случаи Афлофарм няма да е в състояние да предоставя дейностите и услугите, свързани с даваното съгласие.


6. Срок за съхранение на данните:

Срокът на съхранение на информацията зависи от вида на получената информация и целите и основанията, на които същата се Обработва. Афлофарм ще съхранява Личните Ви данни за определен срок от време, дотолкова, доколкото това е необходимо за постигане на целите, за които данните са били събрани и се Обработват. След изтичане на този срок Афлофарм ще изтрие или анонимизира Личните Ви данни. Ако това не е възможно, Личните данни ще бъдат изолирани от по-нататъшна Обработка, докато не могат да бъдат премахнати, ако е законосъобразно и технически възможно. Личните данни могат да бъдат съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител. Когато Личните данни са събрани на законово основание, срокът на съхранение се съобразява със законовите изисквания. В този случай, както и при събиране на данни на останалите основания, например, легитимен интерес или договорно основание, може да се предвиди по-дълъг срок – например, в случай на започнала проверка от публичен орган или ако има основание да се предполага, че такава ще бъде започната.

7. Разкриване на Лични данни на трети страни:


Достъп до Личните Ви данни в структурата на Афлофарм имат само съответните служители Афлофарм, на които е възложена Обработка на Лични данни съгласно позицията и трудовата им функция.


Възможно е Вашите Лични данни да бъдат предоставяни на определени Трети страни, в това число:


 • А) Партньори, доставчици на услуги и подизпълнители за целите на изпълнение на сключен договор, като например: лица, предоставящи и поддържащи телекомуникационните и информационните системи на Афлофарм като обща ИКТ инфраструктура, електронна поща, информационни системи; доставчици на хостинг услуги; компании, които подпомагат Афлофарм в осъществяването и поддръжката на текущата дейност на дружеството;
 • Б) Правоприлагащи органи, държавни органи и други органи на публичната администрация, национални и европейски регулаторни органи, ако това се изисква от приложимото законодателство – в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства, както и за защита на имуществото на Афлофарм и за предотвратяване на измами и престъпления;
 • В) Лица, които предоставят на Афлофарм услуги по счетоводното обслужване, одитори и други професионални съветници; лица, участващи в процеса по лицензиране на продукти на Афлофарм – в степента, до която тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции;
 • Г) Други дружества в групата на Афлофарм въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните административни цели на групата, както и с оглед изпълнение на законови задължения във връзка с отчетност;

8. Маркетинг и реклама:

 • А) Използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате да получавате маркетинговите материали, които са неразделна част от него. Неразделен елемент на Уебсайта са например рекламните банери, на които Афлофарм може да промотира своите услуги и продукти или друго рекламно съдържание.
 • Б) Извън случаите по буква “А)” тук по-горе Афлофарм, може да използва информацията, която сте споделили, за да Ви предлага специално насочено съдържание, което може да включва маркетингова и/или рекламна информация. Ще поискаме Вашето съгласие за следните възможни активности:
  - Да получавате покани за събития, дискусии, обучения, въпросници. Можете да се отпишете от поканите по всяко време чрез изпращане на съобщение до електронна поща office@aflofarm.bg
  - Да получавате бюлетин с полезна информация на посочената от Вас електронна поща, който може да съдържа маркетинг и/или рекламно съдържание. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време чрез изпращане на съобщение до електронна поща office@aflofarm.bg
 • Вие имате възможност да се откажете от тези маркетингови съобщения по всяко време. При оттегляне на съгласието от Ваша страна Афлофарм няма да е в състояние да Ви изпраща маркетингови съобщения и да Ви предоставя оферти, предложения, продукти, услуги, покани за събития, дискусии, обучения, въпросници. Оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на Обработката на Лични данни, основана на даденото от Вас съгласие до момента на оттегляне.
 • 9. Защита на Личните Ви данни:


  На фирмено ниво Афлофарм прилага вътрешни правила за защита на Личните данни, които определят процедури за защита, ограничения за достъп до защитена информация и отговорност на служителите. Вашата лична информация е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специален достъп и са задължени да спазват конфиденциалността на данните. Афлофарм предприема подходящи технически и организационни мерки и полага максимални усилия, за да гарантира, че Вашите Лични данни се Обработват по сигурен начин в системите на Афлофарм. Регулярно наблюдаваме нашите системи за вероятни уязвимости и атаки. Ако достъпът до Вашата информация е защитен с парола за достъп, Вие носите отговорност за запазването на паролата в тайна.

  10. Вашите права по отношение на Личните Ви данни:

  Вие имате следните права спрямо Личните Ви данни, Обработвани от Афлофарм:

  • A). Да получите достъп до Вашите Личните данни, в това число информация за източника на данните, целите на Обработка и предоставянето им на трети лица, както и да получите копие от тях;
  • Б). Данните Ви да бъдат актуализирани или коригирани – при непълнота или неточност в тях;
  • В) Да поискате данните Ви да бъдат изтрити (право „да бъдеш забравен“), когато са налице условията за това;
  • Г Да изискате Обработката на Личните Ви данни да бъде ограничена в предвидените в Приложимото законодателство случаи;
  • Д). Да оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време, когато Обработването на Личните Ви данни се основава на съгласие, което оттегляне ще има действие по отношение на Обработката на данни занапред;
  • Е). Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате събраните от Вас данни чрез предоставяне на съгласие или на база договор бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинночетим формат, доколкото те са били обработени автоматично;
  • Ж). Да възразите срещу Обработването за целите на директен маркетинг или срещу автоматично вземане на решения (профилиране).

  Можете да упражните правата си като отправите писмено заявление или заявление, подписано със саморъчен или електронен подпис, на адрес: гр. София 1408, район „Триадица“, ж.к. “Южен парк", бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 4; или на електронна поща: office@aflofarm.bg . Ще получите отговор на искането си в срок от 30 дни, освен ако искането не е прекомерно. В последния случай можем да удължим срока за обработка на заявлението с до два месеца. Афлофарм ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.


  Когато става дума за неточни данни, попълнени при регистрация, можете да извършите корекцията чрез потребителския си профил.


  При възникнали съмнения или затруднения можете да изпратите жалба или запитване на електронна поща: office@aflofarm.bg


  Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.


  Контакт с Комисията за защита на личните данни

  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

  Тел.: 02/91-53-555

  Електронна поща: kzld@cpdp.bg

  Интернет страница: www.cpdp.bg

  11. Използване на Уебсайта от деца:

  Нашият Уебсайт не е предназначен за лица под 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, можете да използвате сайта само със съгласието на родител или настойник. В случай че лице под 18 години е предоставило свои Лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират Афлофарм незабавно за това. Сайтът не носи отговорност, ако лице на възраст под 18 години се е регистрирало, скривайки този факт.

  12. Контакт с нас:

  Ако тази Политика за поверителност не отговаря на Вашите въпроси или имате нужда от друга информация, или имате запитване, можете да се свържете директно с нас на адрес: гр. София 1408, район „Триадица“, ж.к. “Южен парк", бл. 27, вх. Б, ет. 1, ап. 4; или на електронна поща: office@aflofarm.bg

  13. Промени в настоящата Политика за поверителност:

  Настоящата Политика за поверителност е приета и е в сила от 11.03.2019 г.


  Афлофарм си запазва правото да променя тази Политика за поверителност чрез публикуване на нова версия на Уебсайта. В случай че не сте съгласни с направените промени, следва да спрете използването на Уебсайта.